• Telefon


    0 (312) 472 91 61

  • E-Posta Adresi


    info@somersondaj.com.tr

Jeofizik Çalışmalar

Jeotermal alanlar, jeofizik yöntemlerle belirlenebilecek fiziksel özelliklere sahiptir.

a. Rejyonal Gravite:

Uygun ortamlarda gravite ölçümleri, önemli yapısal oluşumları ayırt edebilir ve jeotermal sistemlerle ilişkili olabilen yerel pozitif anomalilere işaret edebilir. Böyle pozitif anomaliler, yerel yapısal yükselmeler, gömülmüş volkanik veya intrüzif yapılar tarafından yaratılabilir. Bu nedenle ısı kaynağı olan yeraltındaki magmatik sokulumları ve büyüklüğünü, jeotermal akışkanların yukarı yükselme sırasında kendini tıkayarak yarattığı silika çökelme yapılarını, suyun hakim olduğu hidrotermal sistemleri kontrol eden önemli fayları belirlemek için uygulanmaktadır.

Genel Uygulama: En az 100 km2 alanı kapsayan     (1 pafta) 1000×1000 m. Grid’li Sayısal Gravite Bouguer anomalileri temin edilerek, bu anomalilerden sahanın genel tektonik yapısını ortaya kayacak şekilde 2. Türev Haritaları (Rezidüel Anomali Haritaları) hazırlanmakta ve yeraltı yapısı modellenmektedir.

b. Havadan Rejyonal Manyetik:

Havadan yapılan manyetik ölçmelerde anomali bölgesinde Curie nokta derinliklerinden, ortalama jeotermal gradyen ve ısı akısı hesaplanabilme olanağı vardır.

Genel Uygulama: En az 100 km2 alanı kapsayan     (1 pafta) 1000×1000 m. Grid’li Havadan Rejyonal Magnetik Anomaliler temin edilerek, bölgenin ortalama jeotermal gradyen ve ısı akısı hesaplanmaya çalışılmaktadır.

c. Self Potantial-SP:

Bu yöntem, yeraltısuyunun iletken kayaçlarla etkileşiminden, yüksek jeotermal gradyanlardan ve hareket eden (özellikle yükselen) akışkanlardan doğan, doğal voltaj değişimlerinin ölçüldüğü ve böylece jeotermal gradyan ve akışkan hareketini belirleyen bir yöntemdir.

Genel Uygulama: X=50-100 m. dipol aralıklı profil çalışmaları olarak yapılmaktadır.

d. 2D-Profil Ölçümleri:

Wenner Beta Elektrot Dizilimli Profil Ölçülerinden elde edilen İki Boyutlu (2D) Rezistivite kesitlerinin yorumlanması ile yanal süreksizliklerin (kırık ve çatlak sistemleri) konumu belirlenmektedir.

Genel Uygulama: a=50,100,200,300,400,500 m. olarak max. 6 seviyede Wenner Beta Elektrot Dizilimli profil çalışmaları olarak yapılmaktadır.

e. Rezistivite (Düşey Elektrik Sondaj-DES):

Rezistivite (Özdirenç) yöntemi gömülü hidrotermal yapının boyutlarını belirlemek ve onları jeotermal akiferlerle ilgili termal ve hidrojeolojik yapılarla ilişkilendirmek için gerçekleştirilmektedir. Tüm ölçümlerin tek tek değerlendirilmesiyle iki boyutlu olarak hazırlanan elektrik yapı kesitlerinin saha bazında 3 boyutlu değerlendirilmesiyle, alanın gerçek özdirenç yapısı yorumlanmaktadır. Rezistivite, üzeri izotropik kalın bir katman ile kapalı akifer kayacındaki anizotropiyi (olası kırıklı, çatlaklı bir bölge) belirlemek amacıyla uygulanmaktadır.

Genel Uygulama: Schlumberger elektrot dizilimi kullanılarak Düşey Elektrik Sondaj (DES) ölçüsü yapılmaktadır. Ölçü sırasında AB/2 yarıdeğer açıklığı sahada temel kayanın derinliğine göre 500-3000 m. arasında değişmektedir.

Yapılan jeolojik, hidrojeolojik-hidrojeokimyasal ve jeofizik çalışmalarla bir jeotermal saha modeli oluşturularak, yapılan değerlendirmeler sonucunda uygun bulunması halinde sondaj yeri önerilmektedir.